Buduar-sklep z bielizną

dostawa
darmowa dostawa od 300 zł
dostawa 2
wysyłka w 24h
buduar odbierz prezent

Regulamin sklepu

 • Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.buduar.com.pl
 • Właścicielem i Administratorem Sklepu jest: BUDUAR Anna Szczodrowska ul. Zakładowa 56 pawilon 41    92-402 Łódź, NIP 728 222 44 28, REGON: 101061348, sklep@ buduar.com.pl, zwany dalej Usługodawcą.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Czas realizacji zamówienia opłaconego to do 5 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia.
 • Klient ma wgląd do postępu realizacji Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 • Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
 • BUDUAR realizuje zamówienia na terytorium całego KRAJU.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 • Informacje podane przez Klienta przy zakupach bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. 
 • Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 • Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 • Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Payu
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 • Usługodawca przetwarza i gromadzi dane konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: sklep@buduar.com.pl
 • W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta        i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty którą uiścił na rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w Zamówieniu.
 • Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy metek i oryginalnego opakowania.
 • Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.
 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji lub rezygnacji z korzystania    z usług Sklepu.
 • W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 • Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 • Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0